Rookverbod

Zeer belangrijk bericht aan de clubs, zowel van het voetbal als van het Futsal.

Ingevolge talrijke vragen die ons werden gesteld, heeft de K.B.V.B. informatie ingewonnen bij het Ministerie van Volksgezondheid,  dat volgende preciseringen verstrekte met verzoek ze mee te delen aan al zijn clubs, zowel van het voetbal als van het Futsal.

De nieuwe wetgeving over tabaksgebruik in lokalen toegankelijk voor het publiek werd op 1 januari 2006 van kracht.

Vanaf 1 januari 2007 wordt het rookverbod in sportlokalen uitgebreid tot een totaal rookverbod in alle lokalen van het sportcomplex. Dit totaal rookverbod geldt ook alle drank- en eetgelegenheden (kantines, cafetaria’s,…) verbonden aan het sportcomplex.

Dit rookverbod maakt deel uit van het Federaal Plan ter Bestrijding van Tabaksgebruik. Het beschermt de niet-rokers tegen ongewenst meeroken, het zogenaamde “passief roken”, en kan rokers ertoe aanzetten om minder te roken of zelfs te stoppen met roken. Naar jongeren toe is ook het preventief aspect van groot belang.  Roken is een gedrag dat meestal tijdens de puberteit wordt aangeleerd.  Studies tonen aan dat de overgrote meerderheid van rokers voor hun achttiende beginnen te roken.  Sportverenigingen kunnen dat ook een heel belangrijke rol spelen in de promotie van een rookvrije levenswijze.  Ook in deze aangelegenheid dienen kinderen- en jongerenbegeleiders hun opvoedende taak ter harte te nemen en een rookvrije levensstijl actief aan te moedigen en te ondersteunen.

Het Ministerie van Volksgezondheid heeft in het bijzonder aan de KBVB gevraagd zijn leden (clubs en aangeslotenen) te sensibiliseren zodat de wetgeving in sportruimtes wordt gerespecteerd.

Bovendien kunnen deze leden de uitbaters van de daarin gelegen drank- en eetgelegenheden eveneens wijzen op het totaal rookverbod, dat ook voor hen van toepassing is.

De wet schrijft voor dat aan de ingang van ieder lokaal, dus ook aan de ingang van de drank- en eetgelegenheden gelegen in een sportruimte, een rookverbodsteken moet worden aangebracht. In de kantine, cafetaria,… moeten ook voldoende rookverbodstekens worden aangebracht zodat elke bezoekers duidelijk kan zien dat er een rookverbod van toepassing is. Daarnaast moeten alle asbakken verdwijnen.  De clubs die het wensen – en hogervermeld Ministerie raadt het hen zeker aan – kunnen deze wettelijke bepalingen in hun huishoudelijk reglement opnemen.

In alle drank- en eetgelegenheden verbonden aan een sportcomplex, waar roken dus verboden is, mag wel een volledig afgesloten rookkamer worden ingericht. Deze dient te beantwoorden aan de voorwaarden gesteld in artikel 5, 2 van het koninklijk besluit van 13 december 2005 tot het verbieden van het roken in openbare plaatsen. Zo moet de rookkamer duidelijk als lokaal voor rokers worden geïndentificeerd en mogen er enkel dranken worden aangeboden.  In de rookkamer moet een rookafzuigsysteem of een verluchtingssysteem geïnstalleerd zijn met een capaciteit van 15m3 per uur en per m2.De rookamer mag geen doorgangszone zijn.  De oppervlakte van de rookkamer mag niet meer bedragen dan een vierde van de totale oppervlakte van het lokaal waarin maaltijden en/of dranken ter consumptie opgediend worden.

De Tabakscontroledienst zal er tijdens de eerste maanden van 2007 intensief op toezien dat in drank- en eetgelegenheden, gelegen in een sportruimte, het rookverbod wordt nageleefd. Als de uitbater de wetgeving respecteert (rookverbodstekens, geen asbakken,…) en een bezoeker negeert toch het verbod, dan wordt de roker zelf verantwoordelijk gesteld en kan de controledienst maatregelen nemen tegen de persoon in kwestie. Indien de voorschriften van deze wetgeving zowel door de uitbater als door de klant (bezoeker) niet zouden worden gerespecteerd, kan een proces-verbaal voor beiden worden opgesteld.

Tot besluit vestigt het Ministerie van Volksgezondheid de aandacht op het feit dat de naleving van de wetgeving nauwlettend zal worden opgevolgd.

Voor meer details kunnen de clubs en aangeslotenen altijd terecht op de website www.roken-horeca.be en voor hun vragen kunnen ze ook beroep doen op het callcenter, via het nummer 02/524.97.97 of via roken-horeca@health.fgov.be