Aangifte ongeval

ELKE AANGESLOTEN SPELER IS VERZEKERD VIA DE KBVB.
VRAAG STEEDS MEER INFO INDIEN ER IETS NIET DUIDELIJK IS.
PRAKTISCHE ONDERRICHTINGEN VOOR SPELERS IN GEVAL VAN KWETSUREN.

Wat moet men doen wanneer men gekwetst is?

 • Als men naar de dokter gaat, het formulier ongevalsaangifte van de voetbalbond meenemen.
 • Dit formulier kan bekomen worden op het secretariaat of bij uw afgevaardigde en moet getekend zijn door de secretaris.
 • Nadat het formulier is ingevuld dit zo vlug mogelijk persoonlijk in het secretariaat binnenbrengen.
 • Een klevertje van de ziekenkas meenemen.
 • Een ongeval moet binnen de 21 dagen aangegeven zijn.
 • Eerst naar de huisdokter of in het weekend naar de dokter met dienst gaan, deze zal beslissen of een opname in het ziekenhuis noodzakelijk is.
 • Dit om te vermijden dat er  25 euro supplement aangerekend wordt.
 • Dit supplement wordt niet terugbetaald door de verzekering van de bond.

Wat doen als men werkonbekwaam is?

 • Formulieren van de adviseur laten invullen bij de dokter en opsturen: Werkonbekwaamheid melden aan de werkgever binnen de voorgeschreven tijd in het arbeidsreglement of de arbeidsovereenkomst.
 • Voorgeschreven medicatie: De betaalde rekening(en) van de apotheker bijhouden tot men genezen is.
 • Bepaalde geneesmiddelen van categorie D (meestal pijnstillers) worden niet terugbetaald door de voetbalverzekering.
 • Het aantal voorgeschreven kine-behandelingen moet vermeld staan op de ongevalsaangifte en moet goedgekeurd worden door de voetbalbond.
  – De voetbalbond geeft (al of niet) de toestemming voor het aantal gevraagde kinebehandelingen en de begindatum.
  – Bij verlenging moet men een medisch getuigschrift (fotokopie volstaat; origineel is voor de kinesist) halen bij de dokter en DADELIJK in het secretariaat binnenbrengen omdat de datum van ontvangst bij de bond telt!
 • Dus tijdig aanvragen en niet wachten tot men al aan een nieuwe reeks behandelingen begonnen is.
 • Nooit het formulier van genezing laten invullen binnen de 15 kalenderdagen als men massage heeft gehad want dan krijgt men niets terugbetaald. (Er moeten meer dan 15 dagen liggen tussen datum gekwetst en datum genezing.)
 • Als men het formulier van genezing laat invullen bij de dokter mag men geen massage meer gaan halen; immers de datum van genezing bepaalt ook het einde van de kinebehandeling!
 • Altijd vragen aan het secretariaat wanneer de datum van de behandeling begint.
 • Laserstraalmassage is niet toegestaan door de bond.
  De meerkosten vallen ten laste van de speler.
 • Massage gehaald zonder toestemming wordt niet terugbetaald.

Hospitalisatie

 • Bij hospitalisatie steeds een kamer van 4 personen vragen.
 • Anders worden erelonen geteld die niet vergoed worden door de K.B.V.B.
 • Bij operatie kunnen wel meer dan 18 kine-behandelingen bekomen worden. De kinesist moet aan de adviseur een speciale code aanvragen. Hierdoor kan men tot 60 behandelingen gaan.

Opmerkingen

Worden niet vergoed door de voetbalverzekering:

 • Huren van krukken.
 • Supplement in een één – of tweepersoonskamer.
 • Telefoonrekeningen.
 • Radioscopie.
 • Gips.
 • Synthetisch materiaal en taping.
 • Steunzolen, enkelstukken, enz.

Worden wel of gedeeltelijk vergoed:

 • Synthetisch gips: na aandeel van de ziekenkas en op vertoon van de originele stavingstukken met maximaal driemaal het bedrag dat door de Z.I.V. voor dit type gips wordt terugbetaald.
 • Speciale verbanden: forfaitaire vergoeding van 21 euro.
 • De tegemoetkoming in de tandheelkundige onkosten is beperkt tot het officiële barema van de Z.I.V.
 • Verplaatsingskosten per ziekenwagen na aftrek van het deel van de ziekenkas

Iedere zelfstandige wordt aanzien als gedekt zijnde voor alle grote en kleine risico’s.

Speciale mededeling

In principe mag een speler die in de loop van de week een ongevalsaangifte heeft gedaan, het volgende weekend niet spelen zonder dat het formulier van genezing is ingediend.

Nochtans is het praktisch niet mogelijk om alle formaliteiten te vervullen binnen de week.

Wat te doen bij genezing?

 • Het genezingsformulier laten invullen door de dokter als men genezen is.
 • Let op: daarna kan men geen massage meer halen of geen apothekerskosten meer maken.
 • Naar het ziekenfonds gaan met de rekeningen van dokter, kinesist, kliniek, e.d.
 • Het ziekenfonds maakt een kwijting (verschilstaat) op van wat zij terugbetaald heeft.
 • Volgende formulieren binnenbrengen op het secretariaat:
  • Genezenverklaring.
  • Rekening apotheker.
  • Kwijting van het ziekenfonds (verschilstaat).
  • Afschrift met datums van de kinebehandeling.
  • Originele factuur van de hospitalisatie (geen kopie!).

De som die de verzekering van de voetbalbond terugbetaald aan SK Heusden 06, wordt op uw rekening gestort of uitbetaald door de secretaris met de vermelding “ongevalvergoeding”.